г. Харьков м. Исторический музей,
ул. Рымарская, 1, оф. 7
Телефоны:
(057) 751 18 00
(067) 712-99-79,
(095) 696-62-11,
(063) 117-39-89
Назад

Правила

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Договір про надання послуг в Школі крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль», з усіма Додатками до нього (надалі – Договір) є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ДАР’Ї ЄВГЕНІЇВНИ (надалі – Виконавець), адресованою фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (надалі – Замовник).

1.2. Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді при вході до Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль», а також на сайті Виконавця slobstil.kh.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дії, передбаченої п. 3.3. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним усіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Замовник погоджується з усіма умовами оферти, в тому числі і з тарифами на послуги, і Замовнику зрозумілі всі її положення.

1.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно Заяви на послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, у відповідності з умовами даного Договору й поточним Прейскурантом послуг Виконавця, який є Додатоком № 2 до даного Договору.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, міститься в Додатку № 2 до даного Договору.

2.3. Виконавець має право в будь-який момент змінити Прейскурант послуг та умови даного Договору в односторонньому порядку без попередньої згоди з Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змінених умов на інформаційному стенді при вході до Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль» та на сайті Виконавця slobstil.kh.ua , не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

3. Порядок укладення Договору

3.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

3.2. Ознайомившись із Переліком послуг, що надаються, Прейскурантом послуг Виконавця та умовами даного Договору, Замовник заповнює та надає Виконавцю Заяву на послуги.

3.3. Після здійснення Замовником оплати послуг та отримання ним відповідної квитанції, даний Договір вступає в силу (акцепт умов Договору).

3.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг.

3.5. Термін акцепту не обмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою оплати послуг і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Укладання Договору означає, що Замовник:

3.7.1. у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

3.7.2. визнає безумовну професійну придатність персоналу Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль», та придатність приміщень;

3.7.3. приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

4. Порядок розрахунків

4.1. Послуги надаються Замовнику на попередній платній основі, відповідно до Прейскуранту на послуги Виконавця.

4.2. Оплата послуг здійснюється Замовником в перiод з першого по п’яте число кожного місяця шляхом передання грошових коштів Виконавцю. Підтвердженням оплати послуг Виконавця є видана ним квитанція про оплату послуг.

4.3. Оплата вноситься в розмiрi повноi вартостi курсу або чотирма частинами.

4.4. При внесеннi оплати частнами одноразовий внесок не повинен бути менше зазначений у прейскурантi на послуги(Додаток № 2 до договору Публічної оферти на надання послуг).

4.5. Оплата, внесена Замовником, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником – не повертається.

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. До початку надання послуг провести з Замовником ознайомлення з приміщеннями і усний інструктаж з правил поведінки у Школі крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль», і вимог техніки безпеки.

5.1.2. Організувати діяльність з надання послуг відповідно до індивідуальних особливостей Замовника, змісту програми надання послуг;

5.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси Замовника;

5.1.4. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до Замовника;

5.1.5.Надавати послуги Замовнику за комплексною програмою із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.

5.1.6. Після проходження Замовником курсу за комплексною програмою та виконання залікової роботи видати йому Свідоцтво про закінчення курсів.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Не допускати до Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль» Замовника чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.2.2. Припинити надання послуг Замовнику при несвоєчасній оплаті за послуги.

5.2.3. Припинити надання послуг Замовнику при невиконанні Замовником умов і правил відвідування Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль».

5.2.4. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Замовником своїх зобов’язань, повідомивши його про це за п’ять днів.

5.2.5. Виконавець надає послуги, тільки після повної оплати Замовником послуг відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).

5.2.6. Визначати доцільність використання приміщень, штату працівників, відповідно до навчальних програм, розкладу занять, навантаження персоналу та приміщень, а також відповідно до норм чинного законодавства.

5.2.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попереднім їх розміщенням на інформаційному стенді при вході до Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль» та на сайті Виконавця slobstil.kh.ua, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

5.2.8. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Замовником зобов’язань по Договору.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором, упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору.

6.1.2. При заповнені Заяви на послуги повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

6.1.3. Перед початком надання послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення будь-яких питань щодо правил поводження і безпеки, з’ясувати їх до початку надання послуг і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити факт проходження усного інструктажу особистим підписом у Розписці про проведення інструктажу;

6.1.4. Дотримуватись правил відвідування Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль» і даного Договору:

6.1.5. Вносити плату за послуги у встановлений термін;

6.1.6. Регулярно відвідувати теоретичні та практичні заняття. У разі їх пропуску грошові кошти, сплачені за послуги, не повертаються.

6.1.7. Бережливо ставитись до приміщень та майна Школи крою, шиття та дизайну одягу «Слобожанський стиль»;

6.1.8. Відшкодовувати будь-які збитки Виконавцю, які сталися з вини Замовника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

6.2.2. Вимагати виконання умов даного Договору.

6.2.3. Вибирати види додаткових послуг згідно з Прейскуранту послуг Виконавця;

6.2.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за п’ять днів. При цьому грошові кошти сплачені за послуги не повертаються.

6.2.5. У разі успішного виконання залікової роботи отримати Свідоцтво про закінчення курсу.

7. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті невірного заповнення Заяви на послуги, порушення Замовником встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки;

7.3. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Заяві на послуги. У випадку якщо Замовник не вказав або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

7.4. Замовник несе відповідальність за пошкодження приміщень та/або обладнання Виконавця, у зв’язку з порушенням порядку їх користування та експлуатації шляхом оплати відповідного ремонту та/або відшкодування їх вартості.

7.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

7.7. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна не пізніше п’яти днів письмово повідомити іншу Сторону про насатння обставин непереборної сили. Наявність обставин непереборної сили має бути підтверджена необхідними документами. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитись від виконання забов’язань за Договором.

7.8. За порушення Замовником кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право або не допустити Замвоника до відвідування занять у Школі крою, шиття та дизайну одягу “Слобожанський стиль”. При цьому грошові кошти, сплачені за послуги, такому Замовнику не компенсуються.

8. Строк дії, зміна та розірвання Договору

8.1. Строк дії договору – до закінчення надання обраних послуг.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

8.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

8.3.1. Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг.

8.3.2. На вимогу Замовника, при істотній зміні умов договору.

8.3.3. Виконавцем в односторонньому порядку у зв’язку з порушенням Замовником умов даного Договору.

8.3.4. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

9. Вирішення суперечок

9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника, з доданням квитанції про оплату послуг.

9.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.

9.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Виконавця.

10. Інші положення

10.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

10.2. У частині, не врегульованій цим Договором, Замовник і Виконавець зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

10.3. Сторони підтверджують, що інформація, яка стане відома Сторонам в ході виконання Договору, комерційна інформація та персональні дані Сторін (і/або їх представників) використовуватимуться тільки для забезпечення виконання Договору та в спосіб, що не заборонений чинним законодавством України. Сторони надають згоду один одному на обробку персональних даних Сторін (і/або їх представників) в електронній формі та / або у формі карточок з метою забезпечення правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Також Сторони підтверджують, що отримали повідомлення про включення інформації про Сторін (і/або їх представників) до бази персональних даних, а також відомості про суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким вказані дані надаються , для виконання вищевказаної мети.Акцепт умов Договору

10.4. Виконаіцем за цим договором є: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЗНЕСЕНСЬКА ДАР’Я ЄВГЕНІЇВНА, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 29.07.2015р. № 2 480 000 0000 175171.

10.5. Адреса Виконавця: м. Харків, вул. Римарська, 1, тел.: 063 117 33 89.


Додаток № 2

до договору Публічної оферти на надання послуг (Договір Публічної оферти розташований на інформаційному стенді Школи крою, шиття та дизайну одягу “Слобожанський стиль”. та на сайті: slobstil.kh.ua )

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОСЛУГИ

Найменування послуги 1 платiж 2 платiж 3 платiж 4 платiж Вартість курсу, грн.
1 Курси крою та шиття (один модуль) 1000 1000 1000 1000 4000
2 Курс Модель’эр-конструктор (один модуль) 1000 1000 1000 1000 4000
3 Дитячий одяг, Трикотаж, В’язання 600 500 500 500 2100
4 Верхнiй одяг 1000 1000 1000 1000 4000
5 Нижня бiлизна 900 900     1800
6 Макетування, Корсетнi вироби, Декорування 500 500 500   1500

Вказані платежі проводяться у вигляді попередньої оплати з 1 по 5 число кожного місяця у національній валюті України, шляхом передачі грошових коштів Виконавцю. Виконавець залишає за собою право на зміну тарифів та/або порядку оплати замовлених послуг, попередньо попередивши про це Замовника за один день до набрання змін сили.